Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng này. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Điều Khoản Sử Dụng được áp dụng cho bạn. Điều Khoản Sử Dụng này và các chính sách của Instalent (như được định nghĩa dưới đây) tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý Hợp đồng giữa bạn và Instalent (như được định nghĩa dưới đây). Hợp Đồng áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây) được cung cấp bởi Instalent. Nếu bạn không đồng ý Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ.

Instalent có thể điều chỉnh các điều khoản trong Hợp Đồng này tại bất cứ thời điểm nào. Các điều chỉnh đó sẽ được thông báo đến bạn thông qua Ứng Dụng và/hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn trước thời điểm có hiệu lực ít nhất năm (05) ngày làm việc. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web https://instalent.vn/. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng. Việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là bạn đã xem xét hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó.

Người dùng là các cá nhân, tổ chức, có nhu cầu đặt dịch vụ làm đẹp trực tuyến. Người dùng phải đăng ký theo quy định của pháp luật và được công nhận bởi Ban điều hành Công Ty TNHH Digital Fortress

Digital Fortress là 1 công ty công nghệ cung cấp nền tảng cho người dùng để sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi các bên cung cấp thứ ba. Vai trò của Instalent là liên kết người dùng với các nhà cung cấp thứ ba. Instalent không chịu trách nhiệm đối với các hành động và thiếu sót của bất kỳ bên cung cấp thứ ba nào, các trách nhiệm pháp lý liên quan đến dịch vụ phải do nhà cung cấp bên thứ ba chịu. Nhà cung cấp bên thứ ba không phải là đại lý, người lao động hay nhân viên của Instalent và các giải pháp được cung cấp bởi nhà cung cấp bên thứ ba không được xem là được cung cấp bởi Instalent

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội
© Copyright 2022 Digital Fortress LTD
All rights reserved
Digital Fortress Co., Ltd.